Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

 

1.        Identiteit van de ondernemer:

 

Subtropical (Lars de wever )      BTW: BE 0649.919.004

Briefveld 3                                     TEL : 0497/90.26.98

1770 liedekerke

Belgie

 

2.        Toepasselijkheid:

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument

beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Indien de overeenkomst op afstand wordt afgesloten krijgt de consument de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg ter beschikking. Op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan

worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische

weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

 

 

3.        Het aanbod:

 

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

4.        De overeenkomst:

 

De overeenkomst tussen subtropical en koper, komt tot stand wanneer subtropical (na het correct invullen en verzenden van de gegevens door de koper welke nodig zijn voor aflevering en facturatie/betalingen) een ontvangstbevestiging verstuurt naar de koper. Dit gebeurt via elektronische communicatie zijnde email. Subtropical garandeert dat de producten en diensten welke geleverd worden, overeenkomen met hetgeen dat wordt aangeboden en omschreven op de site van subtropical. Ontbinding van de overeenkomst is mogelijk indien er twijfel bestaat over de kredietwaardigheid van de koper, subtropical kan zonder opgave van redenen de overeenkomst ontbinden. Ontbinding van de overeenkomst is mogelijk indien de maximale leveringstermijn van 28 werkdagen door subtropical wordt overschreden. De koper dient dit kenbaar te maken door middel van een e-mail of schriftelijk per post. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

5.        Terugbetaling van het aankoopbedrag:

Indien beide partijen zijn overeen gekomen dat de overeenkomst wordt ontbonden en de koper verzoekt tot terugbetaling van het aankoopbedrag, zal subtropical dit binnen een redelijk aanvaardbare termijn doen (maximaal 14 dagen) op de rekening van de koper, evenals de kosten van transport of verzendkosten

6.        Retourzending:

Het risico op beschadiging of vermissing tijdens de retourzending komt voor rekening van de koper. Tenzij dit anders en schriftelijk is overeengekomen met subtropical. Indien een artikel beschadigd is afgeleverd bij de koper, dient de koper subtropical hiervan eerst op de hoogte te stellen alvorens het artikel te retourneren. Indien de koper aantoonbaar schuldig is aan het ontbreken van artikelen en/of beschadigen van inhoud van de retourzending, dan is ontbinding van de koopovereenkomst niet mogelijk.

 

7.        Leveringen:

 

subtropical streeft naar een leverings termijn van 1 week binnen Belgie indien op voorraad. Bestellingen via onze leveranciers (indien niet op voorraad bij de leverancier) zijn niet binnen de termijn van 1 week te realiseren, hierover wordt de koper op de hoogte gehouden door subtropical over de te verwachten leveringstijd. Alle artikelen welke direct worden verzonden naar koper, worden aan een inspectie onderworpen op kwaliteit en inhoud. Het risico op beschadiging e.d. is tijdens het transport voor rekening van de transporteur. De koper garandeert aan subtropical dat de geleverde producten binnen een termijn van 24 uur worden gecontroleerd op inhoud en kwaliteit. Klachten omtrent levering, inhoud of kwaliteit dienen direct telefonisch of via mail gemeld te worden. De koper zal na deze melding de gegronde klacht schriftelijk (per email of brief) bevestigen binnen de gestelde termijn van 7 dagen na ontvangst van de producten. subtropical gaat over tot levering nadat het factuurbedrag is ontvangen op de bankrekening of via cash betaling bij ophalen van de producten.

 

8.       privacy policy:

 

hierbij stemt de client toe de nodige gegevens (naam,adres,telefoonnummer,email) te verlenen aan subtropical voor het aanmaken van een account of plaatsen van een bestelling. deze gegevens worden door subtropical gebruikt voor volgende doeleinden

facturatie

levering

verzending

contact

creëren van de account

ontvangen van de nieuwsbrief

deze gegevens kunnen ten allentijde eenvoudig verwijdert of gewijzigd worden in onze website databank door naar uw account te gaan en deze te verwijderen of eventueel te wijzigen. indien u de voorkeur heeft dat wij alle gegevens van uw account verwijderen of wijzigen , dan kan u hiervoor een mailtje sturen naar info@subtropical.be of bellen op het nummer +32 497 90 26 98 . ook voor de eventuele uitschrijving van onze nieuwsbrief is dit mogelijk . ook hebben we een ssl certificaat aan onze website toegevoegd om de gegevens van onze clienten nog beter te beschermen. indien u nog verdere vragen heeft omtrent de verwerking van uw gegevens kan u steeds terecht op bovenstaande email of telefoonnummer .